Ø    Badania osób wykonujących prace w procesie produkcji i obrocie żywnością .

Wykonuje się na zasadach dotyczących Książeczek Zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

UWAGI DOTYCZĄCE BADAŃ DLA CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH :

  • przyjąć należy, że dla wpisu w książeczce decydujący jest „rodzaj wykonywanej pracy”, zatem jeśli pracownik nie zmienia rodzaju pracy u tego pracodawcy, to orzeczenie lekarskie zachowuje ważność. Zmiana rodzaju wykonywanej pracy powoduje konieczność założenia nowej „Książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych”.
  • aktualne przepisy prawne nie precyzują okresu ważności badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych, w książeczce znajduje się kolumna „data następnego badania” i zgodnie z obecnym stanem prawnym nie należałoby wstawiać do niej żadnej daty – w praktyce jednak właśnie wpis (jego ważność)  w tej kolumnie sprawdzany jest przez instytucje kontrolujące.
  • w momencie stawienia się pracownika do pracy po zakończonej chorobie, pracodawca obowiązany jest skierować pracownika na przeprowadzenie kontrolnego badania lekarskiego, a pracownik powinien poddać się temu badaniu, przeprowadzanemu oczywiście na koszt pracodawcy. Kontrolne badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych jest wymagane po zaistnieniu zdarzenia jakim było zakażenie czynnikiem chorobotwórczym, które wyklucza możliwość wykonywania określonego w ustawie o chorobach zakaźnych i zakażeniach rodzaju pracy.
  • obowiązek rozstrzygania, czy w przypadku konkretnego stanowiska istnieje obowiązek wykonania badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych spoczywa na kierowniku zakładu pracy, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.