Ø           Zawierając umowę na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników zakładu, warto wiedzieć czego można oczekiwać i czego unikać.

Nie sposób wymienić wszystkich problemów związanych z zapewnieniem właściwej profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.

Zasadnym natomiast jest tu pytanie:  czy pracodawca może oczekiwać, że w sytuacji konfliktowej - roszczeniowej,  pracownik będzie bezwarunkowo „osłaniał”  pracodawcę, czy też raczej ujawni i nagłośni, we własnym interesie, wszelkie znane mu nieprawidłowości, np.:

ü      nie było jakiejkolwiek placówki sprawującej opiekę profilaktyczną, a potrzebne zaświadczenia musiał  załatwić sobie sam pracownik,

ü      nie były realizowane jakiekolwiek badania profilaktyczne, a zaświadczenia pracodawca „załatwiał” u zaprzyjaźnionego lekarza,

ü      była umowa, ale jej realizacja w praktyce polegała na tym, że co pewien czas do zakładu przyjeżdżał lekarz i maszynowo wystawiał potrzebne zaświadczenia,

ü      pracodawca posiadał umowę na rutynowe badania profilaktyczne, kontrahenta wybrał bez uwzględniania opinii pracowników, za to tam gdzie było najtaniej. Problem uważał za rozwiązany, podczas gdy w praktyce badanie profilaktyczne ograniczało się do wystawiania zaświadczeń,

ü      pracownik musiał w całości lub części „wykładać pieniądze” na badania profilaktyczne z własnej kieszeni

ü      pracodawca posiadał umowę na objęcie opieką profilaktyczną ale pracownik by uzyskać poradę musiał każdorazowo uzyskać skierowanie od pracodawcy, obawiając się różnych konsekwencji o takie skierowanie nawet nie występował,

ü      była placówka w które pracodawca wykupił badania okresowe, ale po wypadku przy pracy pracownik został pozostawiony własnemu losowi ponieważ zawarta  umowa dotyczyła wyłącznie  badań okresowych  (pracodawca nie chciał ponosić jego zdaniem zbędnych wydatków związanych z umownym  zabezpieczeniem tego zakresu świadczeń)

ü      itp. itd.